תנאי השימוש והפרטיות באתר "Saltroom.org.il"

  1. השימוש באתר האינטרנט של  "Salt&Spirit חדר מלח" כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי "Salt&Spirit חדר מלח" , או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

פרטיות  +  שונות

  1. ה"Salt&Spirit חדר מלח" תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי ה"Salt&Spirit חדר מלח" איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, ה"Salt&Spirit חדר מלח" לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת ה"Salt&Spirit חדר מלח".
  2. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל מידע בתחום חדר מלח בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות. 
  3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של "Salt&Spirit חדר מלח" שייך באופן בלעדי ל"Salt&Spirit חדר מלח" . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ה"Salt&Spirit חדר מלח" ,מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר ל"Salt&Spirit חדר מלח" על ידי דואר אלקטרוני hadarmelach@gmail.com
  4. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  5. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בכפר סבא בלבד